Govardhana Keystage 2

Some of the Keystage 2 children making their offerings to Govardhana yesterday. Happy Govardhana to everyone!!!